1392/06/03
بحران انرژی را جدی بگیریم
محمد علی رفیعی
نیرو پرس: بر کسی پوشیده نیست که در آینده، بحران انرژی یکی از صد ها بحرانی خواهد بود که گریبان جهان را خواهد گرفت.
وابستگی بیش از حد و استفاده نامتعارف از سوخت های فسیلی، سبب شده است که عمر تقریبی ذخایر این نوع سوخت ها رو به کاهش بوده و برخی از کشورها در پیدا کردن جایگزین های این نوع سوخت ها، پیش رو هستند.
بسیاری از فعالیت های روزمره ما وابسته به انرژی است و اگر این انرژی تامین نشود، هیچ کاری در جهان اتفاق نخواهد افتاد.
تنها فکر کنید که یک روز بنزینی در پمپ ها و یا گاز و گازوئیلی برای تزریق به نیرو گاه های برق کشور وجود نداشته باشد، آیا بدون حرکت و انرژی برق می توان زندگی کرد؟
یکی از راهکار های امتحان شده در جهان که آزمایش خود را نیز پس داده، استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر به جای استفاده از انرژی های وابسته به سوخت های فسیلی است.
اغلب این نوع انرژی ها به صورت خدادادی و بدون صرف هزینه در اختیار کشور ها فرار گرفته است و برای استفاده از انرژی حاصل از خورشید، باد و زمین گرمائی هیچ هزینه ای به جز تهیه امکانات تبدیل انرژی لازم نیست.
برای بهره برداری از انرژی های نو تنها یک مدیر یت و برنامه ریزی منسجم لازم است و با بکارگیری این 2 نیاز، می توانیم بخش عمده ای از نیاز کشور به انرزی را از این راه و بدون استفاده از سوخت های فسیلی تامین کرد.
البته برای کم کردن مصرف سوخت به جز بهر بردن از انرژی های نو، باید فرهنگ درست مصرف کردن سوخت و انرژی نیز در کشور نهادینه شود.
چند نکته برای مدیران جدید وزارت نیرو:
در این سال ها، در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر، تنها تعداد ساختمان ها و مدیران مسئول اجرای این طرح افزایش پیدا کرد و از برنامه قابل دفاع خبری نبود.
در این سال ها حتی در ساختمان های دولتی هم از این انرژی های نو استفاده نکردند تا خدائی نکرده تبلیغ نشود( ساختمان شرکت توزیع برق و چند ساختمان کوچک دیگر را مستثنی کنید).
در این سال ها اگر آنقدر که برای عمو برقی و انیمیشن سازی هزینه شد برای توسعه مصرف انرژی های تجدیدپذیر هزینه می شد، مشکلات فعلی کمتر و قابل حل تر می شد.
آقای مهندس چیت چیان، حال با توجه به حضور حضرتعالی در راس وزارت خانه و تجارب گران بهاء شما در بخش آب و برق و انرژی، این توقع ایجاد می شود که با نگاهی بازتر و عمیق تر به بحث استفاده از انرژی های نو نگاه کرده و برنامه ای جامع برای جایگزینی این نوع انرژی ها با انرژی های متداول ارائه فرمائید.
به گمان نگارنده، بحث استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به همان اندازه مهم است که بحث کاهش مصرف برق و البته بحران آب، بنابراین آقای چیت چیان؛ لطفا برای توسعه فعالیت های بخش انرژی های نو و تجدیذ پذیر، آستین ها را بالا زده و طرحی نو و قابل دفاع ارائه دهید.
منبع: موج

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نیرو پرس می باشد
Copyright © 2012 Niroopress. All rights reserved